Integritetspolicy

För Gidmarks Grus är personlig integritet viktigt och du måste känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Vi eftersträvar alltid en hög nivå av skydd för dina personuppgifter.

Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter om dig än vad som är nödvändigt, och vi eftersträvar alltid att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi följer reglerna i dataskyddsförordningen samt annan tillämplig lagstiftning och behandlar endast dina personuppgifter med en rättslig grund.

I denna integritetspolicy informerar vi om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter, vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH VAD ÄR EN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?

Alla uppgifter som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet är en personuppgift. Det är exempelvis namn, epost-adresser och personnummer men också bilder och användarnamn i digitala medier.

Behandling av personuppgifter är alla åtgärder som sker med personuppgifterna. Det handlar bland annat om insamling, registrering, läsning, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering. Även åtgärder som sker utanför IT-system kan ses som behandling, exempelvis när personuppgifter ingår i register som lagras i pärmar.

ANSVAR FÖR PERSONUPPGIFTER

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och för de behandlingar som sker är Gidmarks personuppgiftsansvarig (Org.Nr: 556160-1724, Nyland 408, 894 93 Överhörnäs, Telefon: +46 (0)660 29 22 70, E-post:info@gidmarks.se).

Vid registrering och användning av Gidmarks webbplatser, digitala plattformar, produkter och tjänster har även du som användare ansvar för den information du lämnar till Gidmarks. Om personuppgifter lämnats för tredje person är du som användare ansvarig för att denne har fått information om Gidmarks Integritetspolicy och har samtyckt till registrering. Gidmarks förbehåller sig även rätten att vid behov eller om lagen kräver informera tredje part om Gidmarks hantering av dennes personuppgift.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS?

De personuppgifter Gidmarks behandlar och samlar in om dig i egenskap av kund eller kontaktperson hos kund, samt som användare av våra digitala plattformar och tjänster är i huvudsak:

  • Personnummer eller annat identifikationsnummer som ex. organisationsnummer och ID märkning på virke
  • Kontaktinformation, t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-post
  • Anhöriginformation
  • Registreringsnummer på fordon
  • GPS koordinater
  • Företagstillhörighet
  • Kontoinformation
  • Foton och film
  • IP-adress för information om din användning av webbplats

FRÅN VILKA KÄLLOR HÄMTAR VI PERSONUPPGIFTER?

Insamling av dina personuppgifter sker exempelvis då du anger dina uppgifter i samband med att du använder funktioner, beställer tjänster eller produkter från oss samt tar kontakt med oss i olika ärenden eller anmäler dig för att få nyhetsbrev. Även när det företag du arbetar hos köper våra tjänster kan uppgifter samlas in om dig som anställd på företaget.

Ibland kan ytterligare information behandlas och lagras men bara där du själv kan anses ha offentliggjort informationen. Dessutom kan vi vid behov samla in vissa personuppgifter från externa källor vid kreditupplysningar och adressuppdateringar.

ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla de tjänster och produkter du använder. Vi kommer även behandla dina personuppgifter för att vårda och administrera vår relation med dig samt, i tillämpliga fall, för att administrera avtalet med dig eller med din arbetsgivare.

Beroende på vilken webbplats, tjänst eller funktion du använder kan vi behandla dina personuppgifter för följande ändamål:

Orderadministration och service
När du beställer eller efterfrågar service på en produkt och tjänst från oss behöver vi rätt information om dig. För att kunna ge dig som kund hos oss en personlig och snabb service behöver vi även registrera och administrera dina personuppgifter i order och ärendehanteringssystem. Den rättsliga grunden för behandling sker enligt avtal med dig.

Fakturering och leverans
När vi fakturerar och levererar tjänsten eller produkten du har beställt behöver vi kunna identifiera dig. Vi lagrar alla dina uppgifter på ett säkert sätt. Den rättsliga grunden för behandling sker enligt rättslig förpliktelse och lagstadgade krav.

Användning av våra webbplatser/tjänster
När du surfar på någon av våra webbplatser kan vi automatiskt hämta information om dina besök, din användning av dem samt om din dator i syfte att förbättra din upplevelse av våra tjänster till dig. Vi länkar ibland till andra sidor hos tredje part på våra webbplatser som har sina egna integritetsbestämmelser och vilka vi inte kan ta ansvar för. Den rättsliga grunden för behandling sker enligt intresseavvägning.

Nyhetsbrev och marknadsundersökningar
Vi vill gärna informera om vad vi eller våra samarbetspartners erbjuder, vad som är på gång hos oss eller bjuda in dig till våra evenemang. Detta kan ske via t ex nyhetsbrev till din e-post. Ibland genomför vi även kundundersökningar. Du kan när som helst avbryta prenumerationen på nyhetsbrev och avregistrera dig från vår e-postlista genom att klicka på ”Avregistrera mig” i sidfoten som finns i alla utskick. Den rättsliga grunden för behandling sker enligt intresseavvägning.

Sociala medier
Vi använder oss av sociala medier för marknadsföring och kan därför publicera bilder och film där du som representant för åkeri eller kund kan delta. Den rättsliga grunden för behandling sker i dessa fall enligt intresseavvägning.

Mail
Om du mailar oss eller skickar information till oss på annat sätt samlas den informationen hos oss. Vi flyttar viktiga eller känsliga uppgifter till andra system och gallrar regelbundet våra mailarkiv. Den rättsliga grunden för behandling vid mail sker enligt intresseavvägning och all lagring.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Vi har utarbetat gallringsrutiner för att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än vad som behövs för det specifika ändamålet. Hur lång lagringstiden kan bli är olika beroende på ändamål med behandlingen och hur länge uppgiften är nödvändig för ändamålet. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt gallra eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig. Vissa uppgifter kan emellertid inte raderas då de enligt rättslig förpliktelse som exempelvis bokföringslag måste sparas i minst sju år.

TILLGÅNG TILL PERSONUPPGIFTER

De uppgifter du delger Gidmarks kan delas inom Örnfrakt gruppen och med samarbetspartners i syfte att fullgöra de ovan nämnda ändamålen eller vid lagstadgade krav, rättsliga utredningar eller domstolsbeslut. I en del situationer är det även nödvändigt för oss dela personuppgifter med tredje part som exempelvis myndigheter eller kreditbolag. Dessa är att betrakta som självständigt personuppgiftsansvariga och den organisationens integritetspolicy gäller då för deras personuppgiftshantering.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Örnfrakt.

I de fall du som kontaktperson hos kund med placeringsort i tredje land delger Gidmarks personuppgifter kan dessa uppgifter komma att behandlas utanför EU/EES men endast vid överenskommelse med dig som registrerad och enligt avtal med kund. När personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån exempelvis genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av så kallade lämpliga skyddsåtgärder. Hit hör bland annat ”Privacy Shield” användningen av ”Binding Corporate Rules” och olika avtalslösningar. Standardiserade modellklausuler för dataöverföring, som antagits av EU-kommissionen, finns även tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Gidmarks har vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Med organisatoriska åtgärder menar vi rutiner och arbetssätt där utgångspunkten är att endast personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till dem. När det gäller känsliga personuppgifter har vi särskild behörighetsstyrning vilket innebär att endast ett fåtal personer som behöver uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till uppgifterna.

Nödvändiga tekniska säkerhetsåtgärder är säkerhetssystem som är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar mot intrång, förstöring och andra förändringar som kan innebära en risk. Vi anpassar även fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med utvecklingen och framstegen inom det tekniska området.

DINA RÄTTIGHETER

Enligt gällande lagstiftning har du rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan dock i vissa fall inte radera en del av dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Du har även rätt att begränsa mängden personuppgifter vi behandlar och har rätt till dataportalitet (överföring av personuppgifter) för uppgifter du själv har lämnat till oss. En förutsättning till dataportalitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat. Du har alltid rätt att invända mot behandling av personuppgifter för marknadsföring eller för behandling som utförs med intresseavvägning som grund.

Vid frågor om Gidmarks hantering av personuppgifter, registerutdrag, rättning av, begränsning av uppgifter, har invändningar mot marknadsföring eller för ändamål med intresseavvägning som laglig grund vänligen kontakta Örnfrakts personuppgiftsansvarig genom att skicka ett brev till Gidmarks Grus, Box 127, 891 23 Örnsköldsvik, Sverige eller via epost, info@gidmarks.se.

TILLSYNSMYNDIGHET

Datainspektionen är ansvarig tillsynsmyndighet för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen kring dataskydd. Om du anser att vi agerar felaktigt har du rätt att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten, se kontaktuppgifter hos www.imy.se

HUR ANVÄNDER VI COOKIES?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används.

En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner.

Vi använder oss även av Google Analytics, en nätverksanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. Det är tredje part cookies som vi använder oss av i syfte att förbättra våra tjänster och för att ge en statistisk utvärdering av våra besökares trafik. Du kan själv förhindra att cookies lagras genom att justera inställningarna i din webbläsare. För mer information, se Google Analytics sekretesspolicy.

Läs mer i vår Cookiepolicy.

LÄNKAR

Gidmarks webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser som vi inte har kontroll över. Vi ansvarar inte för sekretesskyddet eller innehållet på dessa webbplatser, utan vi tillhandahåller dessa länkar för att göra det enklare för våra besökare att hitta mer information om specifika ämnen.

KONTAKT

Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Gidmarks Grus
Org.Nr: 789600-2206
Box 127
891 23 Örnsköldsvik
Telefon: +46 (0)660 29 22 70
E-post: info@gidmarks.se